Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Kardiologiset Hoitajat ry. SKH ry. 

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Kardiologiset Hoitajat SKH ry. 

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää sydänpotilaiden parissa työskentelevät hoitajat yhtenäiseksi ryhmäksi Suomessa, ja edistää sekä ylläpitää hoitajien ammattitaitoa järjestämällä yhteisiä kokouksia ja koulutustilaisuuksia. 

4 § Yhdistyksen jäseniksi voidaan hallituksen harkinnan mukaisesti ottaa 3 §:ssä mainittu henkilö, joka on toiminnallaan osoittanut edistävänsä yhdistyksen tarkoitusperiä. 

5 § Hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme (3) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta siten, että vuosittain vaihtuu puolet (3) jäsenistä. 

6 § Hallituksen tehtävänä on valmistaa yhdistyksen kokouksissa esitettävät asiat ja kutsua kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen varat ja pitää jäsenluetteloa, sekä toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja tiedottaa yhdistyksen toiminnasta. 

7 § Päätökset tehdään yhdistyksen koollekutsutuissa kokouksissa avoimella äänestyksellä. Päätöksiä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai sihteeri. 

9 § Kukin yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksun. Maksu peritään jäseniltä vuosittain tammikuun aikana. Yhdistys perii uusilta jäseniltä jäsenmaksun lisäksi myös liittymismaksun riippumatta liittymisajankohdasta. Maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. 

10 § Yhdistyksen tilintarkastajaksi valitaan vuodeksi kerrallaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 

11 § Yhdistyksen tilivuosi on maaliskuun alusta helmikuun loppuun. Tilinpäätöksen vahvistaa ja vastuuvapauden myöntää hallitukselle yhdistyksen vuosikokous. 

12 § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten pyytää kirjallisesti hallitukselta. Ylimääräinen kokous tulee pitää 30 päivän kuluessa siitä, kun kirjallinen anomus on saapunut hallitukselle. Asioista, jotka jäsenet haluavat ottaa käsiteltäviksi yhdistyksen vuosikokouksessa on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle ennen kokousvuoden tammikuun 31. päivää. Vuosikokouksesta ja ylimääräisestä vuosikokouksesta ilmoitetaan hallituksen toimesta kullekin jäsenelle kirjeitse vähintään kuukautta ennen kokousta. 

13 § Vuosikokouksessa esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään hallituksen vastuuvapaudesta, määrätään liittymis- ja vuosimaksun suuruus, valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

14 § Jos yhdistys päätetään purkaa, käytetään sen omaisuus sydänpotilaiden hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 

Helsingissä 20. päivänä kesäkuuta 1995