Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Kardiologiset Hoitajat SKH ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää sydänpotilaiden parissa
työskentelevät hoitajat yhtenäiseksi ryhmäksi Suomessa. Yhdistys
ylläpitää ja kehittää ammatillista erikoisosaamista ja
vuorovaikutusta ammattilaisten välillä. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutuksia, harjoittaa
julkaisutoimintaa ja edistää sekä kansallista että kansainvälistä
yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

3 §
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoituksen
hyväksyvät terveydenhuollon ammattihenkilöt ja sellaisiksi
opiskelevat.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy sen hallitus. Jäsenen eroamisessa ja
erottamisessa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä
kuitenkin niin, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneen
yhdistyksestä, jos tämä on kahtena perättäisenä vuonna jättänyt
jäsenmaksun maksamatta. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli jäsen toimii
yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai ei enää täytä laissa tai
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallituksen on kuultava erotettavaa jäsentä ennen erottamispäätöksen tekemistä paitsi milloin erottamisperusteena on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja se tulee voimaan heti.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.

4 §
Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa kardiologisen hoitotyön osa-alueisiin keskittyviä jaoksia, jotka valitsevat puheenjohtajansa ja esittävät vuosikokoukselle yhteenvedon toiminnastaan. Jaosten perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

5 §
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous. Toimeenpanovalta on yhdistyksen hallituksella.

6 §
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen vuosikokous tai hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

7 §
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus joko yhdistyksen jäsenille lähetettävällä sähköpostiviestillä tai kirjeellä, tai ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen lehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella ennen kokouksen alkua jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä sekä kunniajäsenellä äänioikeus.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä. Etäosallistuminen voi tapahtua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouskutsussa on mainittava, jos etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista.

8 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajan lausunto.
6. Käsitellään jaosten toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
hallituksen puheenjohtaja.
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kokousvuoden helmikuun loppuun mennessä.

9 §
Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heidän keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sekä varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kaksi (2) hallituksen jäsentä. Vuosittain erovuorossa on puolet hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan toimikausien enimmäismäärä on neljä (4) vuotta peräkkäin ja hallituksen jäsenen toimikausien enimmäismäärä on kahdeksan (8) vuotta peräkkäin. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, jokaisen toimikausien enimmäismäärän ollessa neljä (4) vuotta peräkkäin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen. Hallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

10 §
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä säännöt ja lait muuten edellyttävät johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, valmistella yhdistyksen kokousten asiat, sekä kutsua kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen taloutta, hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa jäsenistä, sekä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta.

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

12 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

13 §
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat sydänpotilaiden hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä, sekä Suomen lainsäädännön sallimalla tavalla.


Säännnöt hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 30.3.2021 ja sääntömuutos rekisteröity PRH:ssa 15.9.2021