Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Kardiologiset Hoitajat SKH ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää sydänpotilaiden parissa
työskentelevät hoitajat yhtenäiseksi ryhmäksi Suomessa. Yhdistys
ylläpitää ja kehittää ammatillista erikoisosaamista ja
vuorovaikutusta ammattilaisten välillä. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutuksia, harjoittaa
julkaisutoimintaa ja edistää sekä kansallista että kansainvälistä
yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

3 §
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoituksen
hyväksyvät terveydenhuollon ammattihenkilöt ja sellaisiksi
opiskelevat.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy sen hallitus. Jäsenen eroamisessa ja
erottamisessa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä
kuitenkin niin, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneen
yhdistyksestä, jos tämä on kahtena perättäisenä vuonna jättänyt
jäsenmaksun maksamatta. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun
ja liittymismaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli jäsen toimii
yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai ei enää täytä laissa tai
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallituksen on
kuultava erotettavaa jäsentä ennen erottamispäätöksen tekemistä
paitsi milloin erottamisperusteena on jäsenmaksun maksamatta
jättäminen. Erottamispäätös tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä ja se tulee voimaan heti.

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka
on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.

4 §
Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa kardiologisen hoitotyön osa-
alueisiin keskittyviä jaoksia, jotka valitsevat puheenjohtajansa ja
esittävät vuosikokoukselle yhteenvedon toiminnastaan. Jaosten
perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

5 §
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous.
Toimeenpanovalta on yhdistyksen hallituksella.

6 §
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen vuosikokous tai
hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii.

7 §
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus joko yhdistyksen
jäsenille lähetettävällä sähköpostiviestillä tai kirjeellä, tai
ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen lehdessä. Kokouskutsu on
lähetettävä tai julkaistava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella ennen
kokouksen alkua jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä sekä
kunniajäsenellä äänioikeus.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä
säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Etäosallistuminen
yhdistyksen kokoukseen on mahdollista hallituksen tai yhdistyksen
kokouksen niin päättäessä. Etäosallistuminen voi tapahtua
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Kokouskutsussa on mainittava, jos etäosallistuminen kokoukseen on
mahdollista.

8 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajan lausunto.
6. Käsitellään jaosten toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
9. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
hallituksen puheenjohtaja.
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle kokousvuoden helmikuun loppuun mennessä.

9 §
Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi
kerrallaan ja heidän keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan
yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja, sekä varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja
kaksi (2) hallituksen jäsentä. Vuosittain erovuorossa on puolet
hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan toimikausien enimmäismäärä on
neljä (4) vuotta peräkkäin ja hallituksen jäsenen toimikausien
enimmäismäärä on kahdeksan (8) vuotta peräkkäin.
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, jokaisen toimikausien enimmäismäärän ollessa neljä (4) vuotta peräkkäin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään
puolet jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa. Hallituksen kokous voidaan pitää myös
tietoliikenneyhteyttä käyttäen. Hallitus voi myöntää puhe- ja
läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

10 §
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä säännöt ja lait muuten
edellyttävät johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen
kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen
toiminnan kehittämiseksi, valmistella yhdistyksen kokousten asiat,
sekä kutsua kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen taloutta, hyväksyä
uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa jäsenistä, sekä tiedottaa
yhdistyksen toiminnasta.

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

12 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja
toimintakertomus edelliseltä vuodelta on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

13 §
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Yhdistyksen
purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen varat
sydänpotilaiden hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä, sekä Suomen lainsäädännön sallimalla tavalla.


Säännnöt hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 30.3.2021 ja sääntömuutos rekisteröity PRH:ssa 15.9.2021