Suomen Kardiologiset Hoitajat ry:n jäsenistön tuki

Suomen kardiologiset hoitajat ry tukee yhdistyksen jäsenten toimintaa sydänpotilaiden hoitotyön edistämiseksi. Tukea myönnetään sekä koulutus-/opintomatkoja, että hoitotyön tutkimusta ja kehittämistä varten vähintään kaksi vuotta yhdistyksen jäsenenä olleille. Tukea voi hakea myös alueellisen koulutuksen tai ammatillisen tapaamisen järjestämiseen. Tukea ei myönnetä erikoistumis- tai sitä vastaavaan täydennyskoulutukseen eikä alan korkeakoulututkinnon suorittamiseen tai siihen liittyvien opintojen suorittamiseen.

Tuen määrästä päättää yhdistyksen hallitus. Tukea anotaan perustellen kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja lähetetään postitse / sähköpostitse yhdistyksen sihteerille Heidi Lahtiselle (heidi.lahtinen77@gmail.com).

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

  • haettavan tuen määrä
  • tuen käyttötarkoitus
  • mahdollisen tutkimus- tai kehittämisprojektin suunnitelma
  • koulutuksiin / ammatillisiin tapaamisiin osallistuvilta perustelu siitä, miten koulutuksen / tapaamisen avulla edistetään sydänpotilaiden hoitotyötä
  • kongressimatkan ohjelma (web-sivun linkki riittää)
  • mahdollinen kongressiin lähetetty abstrakti
  • muu tarkoitusta varten haettu / myönnetty rahoitus (muu rahoitus ei ole este tuen saamiselle, mutta vaikuttaa tuen määrää)

Hakemukseen tulee liittää hakijan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite ja pankkiyhteys. Hakemuksia ei palauteta. Tukea tulee hakea hyvissä ajoin etukäteen ennen esim. koulutusmatkan toteutumista. Hallitus käsittelee tukihakemukset hallituksen kokousten yhteydessä ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä hallituksen jäseniltä.

Puutteellisesti, epäselvästi tai jälkikäteen laadittuja hakemuksia ei käsitellä. Koulutusmatkaan / kongressiin osallistuvan tuen saajan tulee kirjoittaa matkakertomus Kardioskooppiin kahden kuukauden sisällä matkasta. 

Apuraha maksetaan matkalaskun perusteella, alkuperäisiä kuitteja vastaan, korkeintaan myönnettyyn summaan asti. Tuen saajan tulee toimittaa matkatositteet ja kuitit matkakustannusten maksamisesta matkalaskun liitteenä yhdistyksen sihteerille. Kuiteista tulee käydä ilmi maksun suorittaja, ei siis esim. pelkästään matkustajan nimi. Jos maksun suorittaja ei ilmene kuitista, on mukaan liitettävä kopio luottokorttilaskusta tai tiliote, josta maksun suorittaja käy ilmi (esim. verkkopankin tuloste).

Muiden tukien saajan tulee raportoida tuen käyttö / toteutunut projekti yhdistyksen hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa tuen maksamisesta.

Tuen saajat julkaistaan yhdistyksen toimintakertomuksessa.